Tuesday, April 14, 2009

اینترنت، جستجوی آزادی در فضای مجازی


اینترنت، جستجوی آزادی در فضای مجازی
راديو فرانسه : حملۀ سازمان یافتۀ سپاه پاسداران به شبکه های اینترنتی "ضد اخلاقی" و دستگیری برخی از گردانندگان آنها، جدا از بحث های اخلاقی و موافقت یا مخالفت با برخورد به اینگونه سایتها، نگرانی مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است.آنان با توجه به سابقۀ فیلتر کردن سایت های مختلف اطلاع رسانی و دستگیری و آزار وبلاگ نویسان، معتقدند که گروه های امنیتی می خواهند با ایجاد ترس و بی اعتمادی نسبت به اینترنت، استفاده از این فضای باز را محدود کنند.میزان استقبال از اینترنت در ایران تا چه حد گسترده است؟ چه ویژگی هائی کاربران اینترنتی ایران را از سایر مراجعه کنندگان جهان مثلاً فرانسه، متمایز می کند؟سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، جوانان را استفاده کنندگان اصلی اینترنت می داند و دلایل استقبال آنان را بررسی می کند.به نظر این جامعه شناس، فقدان آزادی های اجتماعی و منابع اطلاعاتی باعث می شود که این عده در جستجوی آزادی و برای کسب آگاهی در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اینترنت مراجعه کنند. سعید پیوندی با اشاره به تعداد زیاد وبلاگ نویسان ایرانی، می گوید، چنین پدیده ای در ایران بی سابقه است و درایران تاکنون این تعداد نویسنده نداشته ایم که شرح حال نویسی کنند یا شعربگویند و قلم فرسائی کنند.در رابطه با حضور فعال زنان در عرصۀ اینترنت، سعید پیوندی معتقد است تبعیض ها و محدودیت های اجتماعی این قشر سبب می شود تا آنان آزادی مطلوب خود را در اینترنت جستجو کنند و از اینروست که تعداد وبلاگ نویسان زن بیش از تعداد سایت هائی است که توسط مردان اداره می شوند.او حضور فعال جوانان را در فضای اینترنت در ارتباط با نیاز جامعۀ امروزی می داند و می افزاید جوانان به این نیاز بسیار خوب پاسخ می دهند. وی می گوید اینترنت مثل راه رفتن در تاریکی است، جوانان با اسم مستعار در آن شرکت می کنند و بدون ترس از احساسات و عواطف خود حرف می زنند. به نظر این جامعه شناس این امر خود یک سنت شکنی و دریچه ای برای نگاه کردن به دنیا، به خود و به دیگران است.وی در مورد امکان کنترل امنیتی فضای اینترنتی، به امکانات عبور از سانسور اشاره می کند و بر این باورست که جلوگیری از فعالیت اینترنتی کار آسانی نیست. ولی ایجاد ترس و وحشت حربه ایست که برای انصراف وبلاگ نویسان مورد استفاده قرار می گیرد. رسانه های تحت کنترل دولت و گفتمان رسمی دولت و مسئولان امنیتی با طرح اصطلاح براندازی نرم درصددند تا فعالیت ها را محدود کنند.

No comments:

Post a Comment