Saturday, April 25, 2009

بن هاي انتخاباتي احمدي نژاد


اعتماد : شنيديم محمود احمدي نژاد در برخي شهرستان ها «بن خريد کالا» توزيع کرده است. در اراک به خانواده هايي که زن و مرد آن سالمند هستند دو برگ بن 30 هزار توماني و به ساير خانواده ها يک بن 30 هزار توماني پرداخت کرده است. رقم اين بن ها در ساير شهرستان ها متفاوت است . گفته مي شود احمدي نژاد يک بار پيش از عيد و يک بار در روزهاي اخير اين بن ها را بين مردم شهرستان ها توزيع کرده است.

No comments:

Post a Comment