Thursday, April 23, 2009

انتشار خبر راهپیمایی خودجوش! حمایت از احمدی نژاد در خبرگزاری حامی دولت


انتشار خبر راهپیمایی خودجوش! حمایت از احمدی نژاد در خبرگزاری حامی دولت
قلم - روز گذشته خبرگزاری فارس از برگزاری یک راهپیمایی خودجوش! پس از نماز جمعه فردا (که ميشود امروز)، در حمایت از مواضع احمدی نژاد در اجلاس ژنو خبر داد.به گزارش قلم نیوز، انتشار خبر این راهپیمایی که خودجوش، دانشجویی و مردمی خوانده شده است، بدون ذکر هیچ منبعی از سوی این خبرگزاری حامی دولت صورت گرفته است و عنوان شده که این راهپیمایی قرار است فردا (يعنی امروز!) پس از نماز جمعه در حمایت از مواضع آزادی‌خواهانه احمدی‌نژاد در اجلاس ژنو برگزار ‌شود و جمعیت از درب شرقی دانشگاه تهران تا میدان فلسطین راهپیمایی کنند. البته مشخص نیست خبرگزاری فارس چگونه از یک راهپیمایی که قرار است فردا به شکل خودجوش شکل بگیرد، امروز مطلع شده و اساسا اگر یک راهپیمایی خودجوش است، چگونه برنامه آن پیش از برگزاری، علنی و رسانه یی می شود؟

No comments:

Post a Comment