Saturday, April 25, 2009

دستگيزی عده ای از ايرانيان سوئد در تجمعی عليه حضور ماموران سفارت در مالمو


دستگيزی عده ای از ايرانيان سوئد در تجمعی عليه حضور ماموران سفارت در مالمو
گزارش ت ت ( TT)بزرگترین آزانس خیری اسکاندیناوی : تظاهرات روز پنجشنبه در مالمو، سوئد، عليه رژيم جمهوری اسلامی ايران به درگيزی کشيد و تعدادی از تظاهر کنندگان توسط پليس دستگير شدند.از ساعت 8 صبج دهها تن از معترضين در خارج از ساختمان Katrin Lund در مالمو تجمع کرده بودند. در اين روز ماموران سفارت جمهوری اسلامی اين ساختمان را برای دادن "کمکهای کنسولی" به ايرانيان مقيم مالمو اجاره کرده بودند. اما تطاهر کنندگان معتقد بودند که هدف واقعی رژيم جاسوسی پناهندگان ايران و خانوادهههای آنان و راه انداختن يک شبکه جاسوسی در سوئد ميباشد. به گزارش ت ت نا آرامی زمانی آغاز شد که ماموران سفارت ميخواستند وارد ساختمان شوند و نظاهر کننندگان تلاش کردند مانع آنان گردند. در اين لحظه پليس دخالت کرد و عده ای از تجمع کننندگان را دستگير نمود. ماه گذشته چنين درگيریی در گوتنبرگ (دومين شهر بزرگ سوئد) با شدت کمتری بوقوع پيوست. ظاهرا قرار است ماموران سفارت هر ماه 2 بار از شهرهای مالمو و گوتنبرگ برای آنچه "دادن خدمات کنسولی" ميخوانند حاضر شوند. خبر اين درگيری در اکثر روزنامه های سوئد انعکاس يافت.

No comments:

Post a Comment