Sunday, April 26, 2009

رسانه‌هاى عراق خبر از بركنارى موفقالربيعى و انحلال دفتر وى مى‌دهند


رسانه‌هاى عراق خبر از بركنارى موفقالربيعى و انحلال دفتر وى مى‌دهند
7:40:06
PM 1388/2/6
روزنامه الصباح الجديد
رسانههاى عراق خبرهايى مبنى بر بركنارى موفق ربيعى و انحلال تشكيلات دفتر مشاور امنيتى عراق منتشر كردند. روزنامه الصباح الجديد تحت عنوان «مشاور امنيت ملى در انتظار تيرخلاص» گزارش كرد: منابع مطلع عصر روز شنبه به الصباح الجديد گفتند كه شوراى وزيران عراق در مورد وضعيت قانونى ”مشاورامنيت ملى“ بحث و گفتگو كرده است هرچند كه خبر تصميم لغو اين منصب هنوز به‌طور كامل تائيد نشده است. عمر الكربولى نماينده پارلمان از حزب اسلامى به الصباح الجديد گفت: شوراى وزيران نامهيى را در اين رابطه به پارلمان ارسال كرده است، اما من مطمئن نيستيم كه اين نامه را پارلمان دريافت كرده باشد». روزنامه الدستور خبر داد: دولت دفتر مشاور امنيت ملى را منحل كرد و پرسنل آنرا به وزارتخانههاى امنيتى منتقل نمود. شوراى وزيران انحلال دفتر مشاور امنيت ملى را كه رياست آن به عهده موفقالربيعى تصويب كرد. شوراى وزيران در جلسهاى برياست نخستوزير نورى مالكى وضعيت دفتر مشاور امنيت ملى را مورد بحث قرار داد و تصميم به انحلال آن گرفت. فراكسيونهاى پارلمانى در جريان بحث در مورد بودجه سال 2009 به مبالغى كه براى دفتر مشاور امنيت ملى و وزارت امنيت ملى اختصاص داده شده است بدليل غيرقانونى بودن آنها اعتراض كردند. صباح الساعدى عضو پارلمان عراق گفت «تاسيس دفتر مشاور امنيت ملى امرى بر خلاف قانون است و اختصاص دادن 23ميليارد دينار به اين دفتر كارى است غيرقانونى» وى خواستار انحلال اين دفتر و لغو انتصابهايى كه از سوى آن صورت گرفته است، حذف بودجه آن و پيگرد قانونى كسانى گرديد كه با زير پاگذاشتن اختيارات و هدر دادن اموال عمومى، فرمان اين انتصابها را دادهاند. دفتر مشاور امنيتى در بيانيهاش به اظهارت الساعدى جواب داد و گفت: ”اين يك نهاد قانونى است كه وضعيت آن مشابه ديگر وزارتخانهها و ارگانهاى امنيتى عراق است“ كما اينكه بسيارى از وزارتخانههاى ديگر هم به موجب فرمانهاى پل برمر ايجاد شده است. الدستور از طريق منابعش مطلع گرديد كه فرمان شماره 68 پل برمر كه به موجب آن دفتر مشاور امنيت ملى تاسيس شد لغو شده و همه پرسنل دفتر مشاور امنيت ملى به وزارتخانههاى امنيتى ديگر منتقل مىشوند، اما هنوز آينده شغلى دكتر موفقالربيعى كه منصب مشاور امنيت ملى را بهعهده داشت مشخص نشده است». تلويزيون بغداد با ذكر همين خبر خاطرنشان كرد: هيأت دولت عراق تصميم به انحلال دفتر مشاور امنيتى گرفته و چندين فراكسيون پارلمانى به تشكيل نهاد مشاور امنيت ملى و وزارت امنيت ملى اعتراض كردند زيرا هيچ‌كدام از آنها به‌صورت قانونى تشكيل نشدهاند. منابع امنيتى روز جمعه گفتند كه هيأت دولت با انحلال دفتر مشاور امنيت ملى كه موفقالربيعى رياست آنرا بر عهدهدارد موافقت كرده است. اين منابع گفتند هيأت دولت در جلسه خود به رياست نورى المالكى نخست وزير، وضعيت دفتر مشاور امنيت ملى را مورد بحث قرار داده است و تصميم به منحل كردن آن گرفته است. لازم بذكر است كه تعدادى از فراكسيونهاى پارلمانى هنگام بحث حول بودجه سال 2009 به ميزان بودجه اختصاص داده شده به دفتر مشاور امنيت ملى و وزارت امنيت ملى كه هيچ‌كدام به‌صورت قانونى تشكيل نشدهاند اعتراض داشتند. صباح الساعدى عضو مجلس نمايندگان گفت كه تشكيل دفتر مشاور امنيت ملى نقض قانون اساسى است و اختصاص بودجه 23ميليارد دينارى به آن غيرقانونى مىباشد. وى خواستار لغو اين بودجه و دفتر مشاور امنيت ملى و كارمندان آن شد. او هم‌چنين خواستار اتخاذ اقدامهاى قانونى در حق كسانى شد كه كارمند استخدام كرده و اموال عمومى را به هدر دادهاند». از سوى ديگر على اديب از رهبران حزب الدعوه، حزب نورى مالكى نخستوزير عراق به روزنامه المشرق گفت: «اختيارات بهكارگيرى دفتر مشاور امنيت ملى كه به حكم حاكم غير نظامى پل برمر ايجاد شده بود، اكنون به پايان رسيده است. حكم پل برمر به مدت 5سال بود. على اديب در عين حال افزود: دولت مىتواند اختيارات دفتر مشاور امنيت ملى را براى مدت ديگرى تجديد كند و يا تجديد نكند. سايت براثا وابسته به رژيم آخوندى نيز از حذف دفتر مشاور امنيت ملى و بازنشسته كردن موفقالربيعى خبر داد و نوشت: «منابع مطبوعاتى از بازنشسته كردن موفقالربيعى مشاور امنيتى ملى و حذف باصطلاح دفتر مشاور امنيت ملى خبر دادند، اين منابع توضيح دادند قصور مشاور امنيت ملى در انجام وظايفش و اظهاراتى كه نشانهاى از حس امنيتى در آن نبود در نهايت منجر به حذف اين پست شد». شايان يادآورى است كه روز گذشته خبرگزارى مهر آخوندى متعلق به ولىفقيه ارتجاع، به نقل از موفق ربيعى خبر داد: شمارش معکوس براى اخراج گروهك تروريستى منافقين از عراق آغاز شده و از ادامه حضور آنها در عراق فقط چند روز باقى مانده است! به گزارش خبرگزارى خامنهاى، الربيعى در ادامه افزود که اعضاى گروهک تروريستى منافقين خارجى هستند و حضورآنها در عراق غيرقانونى است و بايد کشور را ترک کنند. مشاور امنيت ملى عراق در ادامه تاکيد کرد: ادامه حضور اعضاى اين گروهک در عراق بسيار کوتاه و به چند روز تبديل شده است. اين در حالى است که پارلمان اروپا در حمايت از گروهک تروريستى منافقين و با هدف فشار بر دولت عراق، در قطعنامهيى از بغداد خواست تا منافقين را براى ترک خاک اين کشور تحت فشار قرار ندهد. پارلمان اروپا در قطعنامه مزبور خواستار برداشته شدن تمامى محدوديتهاى اعمال شده از سوى دولت عراق عليه گروهک منافقين شده است. يك سخنگوى مطبوعاتى مجاهدين در دهلى نو، خطاب به آخوندهاى يزيدى حاكم بر ايران و مشاوران امنيتى آنها در عراق و غير عراق، به‌ويژه در نيروى تروريستى قدس، خاطرنشان كرد: اولاً- از ياد نبرند كه به گفته مجاهدان اشرف: هركه با آل على در افتاد، بر افتاد! ثانياً- اگر چيزى به شمارش معكوس افتاده باشد همانا نفسهاى آخوندهاى غاصب و اشغالگر رژيم ولايت فقيه است كه فضيحت توطئهها و اقدامهاى سركوبگرانه آنها عليه اشرف اكنون عالم گير شده و دنيايى را برشورانده است.

No comments:

Post a Comment