Thursday, April 23, 2009

هتک حرمت دختر دانشجو دانشگاه رازی کرمانشاهخبرنامه امیرکبیر: روز گذشته یکی از دانشجویان دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه بدون دلیل و فقط به خاطر رعایت نکردن آنچه که آن استاد، حجاب اسلامی می خواند مورد هتک حرمت یکی از اساتید گروه ادبیات عرب قرار گرفت.
این برخورد در حالی صورت گرفت که عده بسیاری از دانشجویان دانشکده ادبیات شاهد این ماجرا بودند.
این استاد با به کار بردن الفاظی و نیز تهدید به ضرب و شتم این دانشجوی دختر پافشاری بر گرفتن کارت دانشجویی این دانشجو را داشت و تنها دلیل استاد هم رعایت نکردن حجاب اسلامی بود که به گفته شاهدان ماجرا این دانشجو کاملا ساده و معمولی به نظر می رسید.
در چند سال اخیر فشار بر دانشجویان دختر دانشگاهها به حدی رسیده است که منجر به چند خودکشی و ایجاد بحرانهای روحی بسیار برای دانشجویان شده است.

No comments:

Post a Comment