Thursday, April 23, 2009

اعتراف استالینیست اسلامی به انزوای بی سابقه رژیم

Iranpessnews

ایسنا: میرحسین موسوي طی سخنانی در مسجد جامع گلشن گرگان بر لزوم داشتن متحداني براي کشور تاکيد کرد و افزود: ما براي حل مشکلات کشور بايد برنامه هاي بلندمدت داشته باشيم و هم چنين بايد به دنبال متحداني در دنياي پرآشوب امروزي براي 10 و 20 سال آينده باشيم; چرا که آن زمان است که مي توانيم وارد يک بازي برد - برد با دنيا شويم. وقتي دست مان خالي است براي مقابله با قدرتي مانند آمريکا در شرايط فعلي با کدام ظرفيت و پشتوانه مي خواهيم عمل کنيم.
موسوي اضافه کرد: آمريکا که يک کشور بزرگ است، جمعيت فراواني دارد و بزرگ ترين اقتصاد جهان را دارد کافي نمي داند که تنها با ما روبه رو شود، بنابراين با کل اروپا حرف هاي خود را مي زند و متحدانش را جمع مي کند و حتي به اين هم اکتفا نمي کند و سراغ چين، روسيه و کشورهاي همسايه ما مي رود. متاسفانه ما غير از دو، سه دوست صميمي در دنيا که يکي از آن ها حزب الله لبنان است و فرزند انقلاب اسلامي است، متحد ديگري در جهان نداريم.

No comments:

Post a Comment