Wednesday, April 1, 2009

دیدار سران جبهه ملی با رهبر دراویش گنابادی


خبرگزاری ایران مهر
دیدار نوروزی سران جبهه ملی ایران با جناب آقای دکتر نورعلی تابنده
در روز چهارشنبه پنجم فروردین ماه 1388 سران جبهه ملی ایران؛ استاد ادیب برومند، دکتر داوود هرمیداس باوند، مهندس کورش زعیم و عیسی خان حاتمی به همراه آقای بیژن جانفشان از اعضای جوان جبهه ملی ایران، در ساعت هفده پس از نیمروز برای دیدار نوروزی به خانه آقای دکتر نورعلی تابنده رفتند. در این دیدار شخصیت های جبهه ملی ایران با آقای تابنده که از سوی حاکمیت مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته و خانقاه های آنان ویران گشته و بسیاری از مریدان ایشان به زندان افکنده شده اند، همدردی نمودند. در گفتگوی انجام گرفته، سران جبهه ملی ایران ضمن تجدید دوستی دیرینه، برای آزادی و حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود تأکید نمودند. آقای تابنده ضمن سپاسگزاری از جبهه ملی ایران، با یادآوری هم سنگری خود در دوران رژیم گذشته و حاکمیت کنونی، تنها راه زندگی آرام همراه با آرامش را در سایه آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر دانستند

No comments:

Post a Comment