Tuesday, April 21, 2009

ايرنا : حدود 90درصداز مردم تهران،"حماسه ژنو" را نماد"اقتدارملي ايران"دانستند!

ايرنا : حدود 90درصداز مردم تهران،"حماسه ژنو" را نماد"اقتدارملي ايران"دانستند!
دفتر پژوهش و بررسي هاي خبري(!) – گروه نظرسنجي: نتايج نظرسنجي تلفني ايرنا نشان مي دهد که 89.7درصد از شهروندان تهراني، حضور دکتر احمدي نژاد در اجلاس ضدنژاد پرستي دوربان دو و سخنراني در اين نشست را در راستاي افزايش "اقتدار ملي" دانسته اند. بر اساس يافته هاي نظرسنجي تلفني ايرنا با جمع نمونه 3460 نفر از شهروندان تهراني که طي ساعات پاياني روز گذشته و تا ظهر روز اول ارديبهشت ماه به طول انجاميد و به صورت تصادفي صورت گرفت ؛ 89.7درصد از پاسخگويان سخنراني دکتر احمدي نژاد در اجلاس ضدنژاد پرستي دوربان 2 در ژنو را در راستاي افزايش "اقتدار ملي" 2.3درصد "بدون نتيجه" دانستند و 8 درصد از پاسخگويان نيز عنوان کردند که "نظري ندارم". از ميان 89.7 درصد از موافقان حضور رييس جمهور در اين نشست ؛ 87.2 از پاسخگويان واکنش دکتر احمدي نژاد به اغتشاش ايجاد شده و خروج برخي کشورهاي حامي رژيم صهيونيستي از جلسه را "شجاعانه و حق طلبانه" دانسته و رفتار بي‌ادبانه اين افراد و کشورها را "تقبيح" کردند. 12.8درصد از پاسخگويان نيز آن را نشانگر "نفوذ رژيم اشغالگر قدس" در اين کشورها ارزيابي کردند.
استاندار تهران د: ترور ساختگي برخي كانديداها در آستانه انتخابات
ایلنا: استاندار تهران از ترور ساختگي برخي كانديداهاي رياست جمهوري در آستانه انتخابات به خاطر مظلوم نمايي و تحت الشعاع قرار دادن امنيت انتخابات خبر داد. به گزارش خبرنگار ايلنا مرتضي تمدن كه در اولين جبسه شوراي اداري استان تهران سخن مي گفت با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آينده،گفت:اخبار موثقي داريم كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري به خاطر برهم زدن فضاي رواني جامعه و براي نا امن جلوه دادن انتخابات ،آگاهانه دست به ترورهاي ساختگي كانديداها مي زنند تا پروژه مظلوم نمايي را آغاز كنند. وي افزود:بيگانگان در اين كار نقش اصلي را برعهده دارند وبرخي افراد غافل نيز در داخل كشور تن به چنين كارهايي مي دهند. تمدن در خصوص كميته صيانت از آرا نيز گفت:كساني كه بحث كميته صيانت از آرا را مطرح مي كنند عماَ به شعور مردم توهين مي كنند و اينگونه حرفها خريداري ندارد و ما از اين گوش مي شنويم و از گوش ديگر در مي كنيم.

No comments:

Post a Comment