Tuesday, April 21, 2009

دانشجوی در بند و برادرش 62 روز است که در سلولهای انفرادی بسر می برند


دانشجوی در بند و برادرش 62 روز است که در سلولهای انفرادی بسر می برند
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : دانشجوی در بند و برادرش 62 روز است که در سلولهای انفرادی بسر می برندبنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 ،دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده 62 روز است ک در سلولهای انفرادی بسر می برند .خام شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده از زمان دستگیری از اول اسفند ماه تا به حال در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 اوین بسر می برند. آنها تا به حال توانستند 3 بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشند، و در آخرین تماسی که روز دوشنبه 31 فروردین با خانواده خود داشتند بنابه گفته خانوادۀ آنها به راحتی قادر به صحبت کردند نبودند و کسی به آنها می گفت که چه چیزی را باید بگویند.حالت صدای آنها حاکی از فشارهای زیاد بر روی آنها است . به آنها گفته می شد که بگویند به دادگاه و جلوی بند 209 زندان اوین دیگر مراجعه نکنند تا زمانی که به آنها گفته شود.بازجویان وزارت اطلاعات وقتی که بازتاب رسانه ها و اعتراضات افکار عمومی علیه بازداشت زندانیان سیاسی شدت می گیرد برای کاهش دادن آن و ادامه بازداشت به زندانی سیاسی اجازه میدهند که یک تماس تلفنی کنترل شده و در حضور بازجو صورت گیرد و معمولا جوابهای که باید داده شود را بازجو به زندانی دیکته می کند این تماسها بسیار کوتاه می باشد.خانواده مددزاده که ساکن تبریز هستند آنها هر هفته ناچارا با طی صدها کیلومتر مسافت به تهران بیایند و با مراجعه به دادگاه انقلاب و بند 209 تا شاید از وضعیت و شرایط فرزندانش مطلع شوندولی تا به حال مراجعات آنها بی نتیجه بوده .پرونده شبنم مددزاده و برادرش در شعبه 3 امنیت است و هر بار که به این شعبه مراجعه کرده اند به آنها گفته شده که رئیس شعبه حسینی در جلسه می باشد. در آخرین مراجعه ای که روز گذشته همراه با وکیلش آقای عبدالفتاح سلطانی به شعبه 3 امنیت مرا جعه کردند به آنها گفته شد که رئیس شعبه در جلسه است و تا 15 روز دیگر مراجعه ننمایند. تا به حال بارها به این خانواده گفته شده که پس از 2 الی 3 هفته مراجعه کنند و هر بار این مسئله دوباره تکرار شده.رئیس شعبه 3 تا به حال از روبرو شدن با این خانواده و دادن جواب مشخص خوداری می کند و به این طریق سعی دارد از طریق شعبه های امنیت خانواده های زندانیان سیاسی تحت شکنجه های روحی قرار دهند . این اقدامات غیر انسانی به دستور حسن زارع دهنوی معروف به حداد صورت می گیرد.حسن زارع دهنوی در اذیت وآزار وتحقیر و شکنجه روحی خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی در بند خود شخصا دخالت دارد.اعمال و رفتار این فرد در هماهنگی کامل با بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد و او دستورات بازجویان وزارت اطلاعات را به اجرا در می آورد. اعمال و رفتار بازجویان وزارت اطلاعات و حسن زارع دهنوی بر خلاف کنوانسیونهای حقوق بشری است و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت می باشد.

No comments:

Post a Comment