Tuesday, April 21, 2009

جسی جکسون ، فعال سرشناس حقوق مدنی در آمریکا به ایران می رود

جسی جکسون ، فعال سرشناس حقوق مدنی در آمریکا به ایران می رود
صدای آمريکا : جسی جکسون ،فعال سرشناس حقوق مدنی در آمریکا می گوید قصد سفر به ایران را دارد.آقای جکسون می گوید قصدش از سفر به ایران درخواست برای آزادی رکسانا صابری، روزنامه نگار آمریکایی- ایرانی است که به اتهام جاسوسی به ۸ سال زندان محکوم شده است.دادگاه خانم صابری پشت درهای بسته و در طول یک روز این حکم را صادر کرده است.

No comments:

Post a Comment