Saturday, April 11, 2009

استان اصفهان تعطیل! -


استان اصفهان تعطیل!
جمهوريت : گفته می شود بسیاری از مدارس و ادارات استان اصفهان در روز سفر محمود احمدی نژآد به اصفهان تعطیل اعلام شد و دانش آموزان که با اتوبوس از شهرهای مختلف استان به مرکز استان منتقل شده بودند، بخش اعظم جمعیت حاضر هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد بوده اند. این مسئله تا حدی آشکار بوده است که حتی گزارشگران صدا و سیما هم به وجود دانش آموزان فراوان در استقبال از محمود احمدی نژاد اشاره کرده اند و آن را نشانه محبوبیت احمدی نژاد دانسته اند. در یک مورد هم گزارشگر صدا و سیما از یکی از حاضران در سخنرانی احمدی نژاد می پرسد از کی شما در اینجا منتظر هستید؟ که فرد یاد شده پاسخ می دهد: از صبح زود ما را از نائین به اینجا آورده اند.

No comments:

Post a Comment