Saturday, April 4, 2009

فیلم اخراجی ها؛ نظر یکی از بینند گان فیلمبه سفارش يکي از دوستان براي تماشاي فيلم اخراجيها به سينما رفتم فيلمي را که رکورد فروش سينماي ايران را يدک ميکشد.فيلمساز چاقوکش تمام ستارگان امروز را جمع کرده تا يک بار ديگر با لودگي و دلقک بازي از نظام بي ناموسش دفاع کند.يک روز با چماق و چاقو از نظام مقدسش دفاع ميکرد امروز در عين بي هنري از هنر هفتم استفاده ابزاري ميکنه تا جنگ و جبهه همچنان در انحصار چماقداران و تيغ کشها باشد.اين فيلم توهين به سينماي ايرانه و کوچکترين ارزش هنري نداره.سينما و هنر جبهه و جنگ و شهادت وحتي مليت که اين مزدور سعي کرده با سرود اي ايران از آن سواستفاده کند همگي امروز در خدمت سلطه ارتجاع آخوندي و ديکتاتوري ولايت فقيه به رزيلانه ترين شکل ممکن استفاده ميشه.اما استقبال مردم از چنين فيلمهاي بي ارزشي تنها برميگرده به نداشتن تفريح و شادي و اينکه ميخواهند ساعتي را با خنده در جهنم ايران آخوند زده امروز خوش باشند. نه جنايات ده نمکي فراموش شده و نه فيلمساز چاقوکش که به اعتراف خودش نفرت عمومي را هميشه در زندگي خود سالهاست لمس ميکنه

No comments:

Post a Comment