Tuesday, April 14, 2009

طالبان يک زن و مرد جوان را به اتهام فرار از خانه و قصد ازدواج تيرباران کردند

طالبان يک زن و مرد جوان را به اتهام فرار از خانه و قصد ازدواج تيرباران کردند
راديو فردا : مقام های افغانستان می گويند طالبان يک زن و مرد جوان را که از خانه هايشان فرارکرده بودند و قصد ازدواج داشتند، در ملع عام تيرباران کردند. به گفته والی ولايت نيمروز افغانستان، اين زن و مردِ جوان از خانه هايشان گريخته و اميدوار بودند به ايران رفته و در آنجا ازدواج کنند.اين دو جوان اما پس از مدتی يافته شده و به خانه هايشان در ناحيه «خاش راد» در ولايت نيمروز بازگردانده شدند. آنها سپس به حکم شورای روحانيون محل، به اتهام «بی عفتی» به دست طالبان در مقابل مسجدی، در ملاء عام، تيرباران شدند

No comments:

Post a Comment