Monday, April 13, 2009

كميته سياست ايران در واشينگتن بر تضمين حقوق و حفاظت ساكنان اشرف تأكيد نمودكميته سياست ايران در واشينگتن بر تضمين حقوق و حفاظت ساكنان اشرف تأكيد نمود

7:35:57

PM 1388/1/24
پروفسور ريموند تنتر رئيس كميته سياست ايران و عضو سابق شوراى امنيت ملى در كاخ سفيد
در يك كنفرانس مطبوعاتى در واشينگتن پروفسور ريموند تنتر رئيس كميته سياست ايران و عضو سابق شوراى امنيت ملى در كاخ سفيد، ژنرال تام مك اينرنى، ژنرال نيروى هوايى آمريكا، و بروس مك كولم، رئيس پيشين مؤسسه حقوقبشرى فريدوم هاوس، ضمن بحث درباره تهديد فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران براى صلح و ثبات ودموكراسى در عراق و منطقه، نسبت به اعمال فشارهاى جديد ولىفقيه رژيم و محاصره و محدوديتهاى ديكته شده از سوى آخوندها عليه شهر اشرف هشدار دادند و بر ضروت مقابله آمريكا با اين دخالتها و تضمين حقوق و حفاظت شهر اشرف تأكيد كردند. در اين كنفرانس مطبوعاتى نمايندگان رسانهها، سفراى كشورهاى اروپاوخاورميانه در واشينگتن، و متخصصان بانكهاى فكرى حضور داشتند و كتاب جديد «كميته سياست ايران» تحت عنوان ”پرزيدنت اوباما و عراق“ معرفى شد. پرفسورتنتر درسخنان خود، در مورداعمال فشارهاى رژيم آخوندها عليه شهر اشرف گفت: دولت عراق بارها نسبت به تضمين حفاظت اشرف به دولت آمريكا اطمينان خاطر داده، اين اطمينان خاطر دادنها، در مقابل انبوهى بيانيههاى علنى و نمونههاى نقض تعهدهاى از جانب دولت عراق يك عدم توازن جدى را نشان مىدهد. همه عراقيانى كه ما با آنها مصاحبه كرديم از اينكه آينده و امنيت جانى خود آنها مورد تعرض قرار گيرد در صورتيكه موقعيت امنيتى اشرف مورد تعرض قرار بگيرد ابراز نگرانى جدى كردند. پرفسورتنتر رئيس كميته سياست ايران در واشينگتن افزود: تحقيق كميته سياست ايران نشان داد كه چنانچه دولت ضعيفى در عراق تحت فشار رژيم ايران در قبال موضوعى كه براى اين رژيم مهمترين موضوع است يعنى اپوزيسيون ايران در عراق سر خم كند، اين نقطه ضعف باعث جرىتر شدن رژيم تهران شده و آنها را ترغيب خواهد كرد كه به فشارهاىشان عليه دولت عراق در همه زمينهها بيفزايند. به عبارت ديگر نحوه رفتار دولت عراق با اپوزيسيون ايران در قرارگاه اشرف شاخص ميزان استقلال يا وابستگى دولت عراق به رژيم تهران است. بنابراين مستقل از اينكه كسى نظرش نسبت به مجاهدين خلق ايران مثبت يا منفى باشد، همه تلاشها بايستى در اين جهت باشد كه دولت عراق مستقل از دولت ايران عمل كند. پروفسور تنتر با نشان دادن عكسهاى ساكنان اشرف در پشت سيمهاى خاردار كه در مقابل نيروهاى امنيتى عراق ايستاده بودند و نيروهاى عراقى با حالت تهديد آميزى رو به روى آنها قرار گرفته بودند گفت اين صحنه قابل قبول نيست. ژنرال تام مك اينرنى درسخنان خود دركنفرانس مطبوعاتى واشينگتن گفت: مهمترين پارامتر در منطقه، استراتژى خروج آمريكا از عراق است. اين بسيار مهم است كه ما يك عراق با ثبات را باقى بگذاريم. عراق وقتى با ثبات است و نيروهاى آمريكايى تنها در صورتى مىتوانند عراق را ترك كنند، كه نيروهاى امنيتى عراق بتوانند مسئوليتشان را انجام بدهند. اما از نظر ما و براساس تحقيقات ما در كميته سياست ايران، معيار آمادگى نيروهاى امنيتى عراق اين است كه دولت عراق چگونه با مجاهدين خلق ايران و قرارگاه اشرف برخورد مىكند. اين يك شاخص بسيار تعيين كننده است چرا كه اگر رژيم ايران اين ميزان هژمونى روى دولت عراق داشته باشد كه آنها را وادار به چنين رفتارى با مجاهدين خلق كند، آنوقت اين نشان مىدهدكه همين تحميلها را در ساير موارد هم مىتوانند اعمال كنند. نحوه برخورد با مجاهدين خلق در قرارگاه اشرف، بايستى زنگهاى خطر را براى اين ديگر كشورها هم به صدا در آورد. به نظر من نقش بسيار مثبت مجاهدين خلق در عراق يك نقش تاريخى است كه هنوز كسى به خوبى به آن پى نبرده و زمان آنرا نشان خواهد داد. در كنفرانس مطبوعاتى واشينگتن، بروس مك كولم، رئيس پيشين مؤسسه حقوقبشرى فريدوم هاوس، با اشاره به دستورات ولىفقيه ارتجاع براى محدود كردن مجاهدين در عراق گفت: متأسفانه مقامهاى عراقى به حقوق ساكنان اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو در ماههاى اخير هيچ اشاره نكردهاند. موقعيت حقوقى ساكنان اشرف براساس استاتوى افراد حفاظت شده، ايجاب مىكند كه هيچ كدام از آنها تحت هيچ شرايطى نبايد برخلاف ميل خود جابجا شود و به جايى كه برايش خطرناك است منتقل شود. از نظر ما نحوه رفتار دولت عراق با مجاهدين خلق ايران بيانگر روند آينده عراق است. متاسفانه مشاور امنيتى عراق موفقالربيعى دنبال امورى خلاف قانون است. اقدامهاى وى امرى غيرقانونى و برخلاف موازين بينالمللى است. بروس مك كولم دعاوى و اتهامات موفقالربيعى عليه مجاهدين را با اتهامات رذيلانه و مسخره حكومت آخوندى براى مخدوش كردن چهره مجاهدين مقايسه كرد واين اتهامات و قانون شكنيها را به شدت محكوم نمود.

No comments:

Post a Comment