Tuesday, April 21, 2009

تفرقه افکني احمدي نژاد در ‏اجلاس ‏ -مقاله کريستين ساينس مانيتور ‏درباره جنجال ژنو‏

تفرقه افکني احمدي نژاد در ‏اجلاس ‏
مقاله کريستين ساينس مانيتور ‏درباره جنجال ژنو‏ - چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 [2009.04.22]
مايکل جي جوردن ‏
کنفرانس ضد نژاد پرستي سازمان ‏ملل که خود تحت الشعاع تحريم نه ‏کشور غربي قرار گرفته بود، روز ‏دوشنبه زير سايه سخنراني محمود ‏احمدي نژاد رئيس جمهور ايران ‏آغاز به کار کرد. وي تنها رهبر ‏يک کشور بود که دعوت به ‏شرکت در اين کنفرانس را قبول ‏کرده بود.‏
آقاي احمدي نژاد که هولوکاست را ‏‏«افسانه» خوانده و خواستار «پاک ‏شدن اسرائيل از روي نقشه» شده ‏بود، اين بار به غرب به سبب ‏تشکيل دولت يهود پس از ‏کشتارهاي جنگ جهاني دوم تاخت. ‏
وي در ميان تشويق هاي گروه ‏ايراني شرکت کننده در اجلاس و ‏زنان روسري به سر حاضر در ‏جلسه، گفت: «به بهانه سختي و ‏ملالت يهوديان، آنها در به قدرت ‏رسيدن سرکوبگر ترين و ‏نژادپرست ترين رژيم در فلسطين ‏کمک کردند. آنها هميشه در قبال ‏جنايت هاي اسرائيل، سکوت پيشه ‏کرده اند.»‏
پس از آن بود که ديپلمات هاي 23 ‏کشور اتحاديه اروپا- که تا آن ‏لحظه کنفرانس را تحريم نکرده ‏بودند، شروع به خارج شدن از ‏محل اجلاس کردند و اين اقدام با ‏تشويق هاي بيشتري همراه شد. ‏
انتظار مي رفت کنفرانس امسال به ‏سرنوشت کنفرانس قبلي ضد نژاد ‏پرستي سازمان ملل دچار نشود. ‏کنفرانس سال 2001 تقريباً به ‏صحنه ناسزاگوئي بر سر مناقشه ‏اسرائيل- فلسطين تبديل شد. ‏درواقع انتظار مي رود اين ‏رويداد، صحنه اي براي نمايش ‏تحمل پذيري و همکاري در مبارزه ‏عليه نژادپرستي باشد. با اين‎ ‎حال، ‏سايه مناقشه خاورميانه بار ديگر ‏بر سر دستورکار اجلاس سايه ‏افکند. ‏
حضور احمدي نژاد و ديدار وي ‏با هانس رودولف مرز رئيس ‏جمهور سوئيس و نيز بان کي مون ‏دبير کل سازمان ملل، حسالسيت ‏اسرائيلي ها را برانگيخت. ‏
وزارت خارجه اسرائيل طي ‏اطلاعيه اي اعلام کرد: «مايه ‏تأسف است بان کي مون دبير کل ‏سازمان ملل حاضر به ديدار با ‏بزرگترين منکر واقعه هولوکاست ‏و عضوي از سازمان ملل شود که ‏خواستار نابودي عضو ديگري از ‏همين سازمان است. اين مسأله به ‏ويژه از آن جهت حائز اهميت ‏بيشتري است که در بعد ظهر ‏يادروز واقعه هولوکاست صورت ‏پذيرفته است.»‏
‎‎سخنراني نيم ساعته در ‏فرصت هفته دقيقه اي‎‎
درحالي که به احمدي نژاد هفت ‏دقيقه فرصت داده شده بود، وي در ‏سخنراني نيم ساعته اي به سرزنش ‏آمريکا به دليل مصائب عراق و ‏افغانستان و نيز تبعيض هاي ‏بوجود آمده در نتيجۀ بحران ‏اقتصاد جهاني پرداخت. وي سپس ‏اسرائيل را «عاملان نژادپرست ‏در نسل کشي» خواند. او از دنيا ‏خواست به «ظلم هاي صهيونيست ‏ها» و «دسيسه هاي برخي ‏نهادهاي قدرت و صهيونيزم» پايان ‏دهد. ‏
اروين کتلر وزير سابق دادگستري ‏کانادا و يکي از طرفداران اسرائيل ‏گفت: «احمدي نژاد به تحريف ‏قانون، اخلاقيات و تاريخ ادامه داد. ‏بهترين پاسخ به او هم از سوي ‏جوامع دموکراتيک داده شد؛ ‏کشورهائي نظير کانادا که از همان ‏ابتدا تصميم به حاضر نشدن در ‏اجلاس گرفتند و نيز کشورهائي که ‏همزمان با آغاز کينه توزي و سوء ‏استفاده احمدي نژاد از صحن ‏سازمان ملل، تصميم به خارج شدن ‏از محل کنفرانس گرفتند.»‏
‎‎حقوق بشر ايران در ‏معرض «اتفاقي تازه»‏‎‎
مسؤولان سازمان ملل دربارۀ اين ‏کنفرانس تحت فشار بودند. حادثه ‏کنفرانس سال 2001 در دوربان ‏آفريقاي جنوبي تحت الشعاع ‏همايشي قرار گرفت که اسرائيل و ‏ايدئولوژي بنيانگذار آن- ‏صهيونيزم- را «نژادپرست» مي ‏خواند و دولت يهود را با دوره ‏نژادپرست آفريقاي جنوبي مشابه ‏قلمداد مي کرد. ‏
يک مقام سازمان ملل روز يکشنبه ‏اعلام کرد: «ما قطعاً نمي خواهيم ‏آنچه هشت سال پيش اتفاق افتاد، ‏دوباره تکرار شود.»‏
به گفته ديده بان حقوق بشر در ‏نيويورک که بر مسائل حقوق بشر ‏جهاني نظارت دارد، تحت رهبري ‏احمدي نژاد ، فعالان حقوق بشر ‏‏«در سراشيبي سقوط» قرار گرفته ‏اند. ‏
ايران خصوصاً به دليل نحوه رفتار ‏با اقليت ها نظير بهائيان، يهوديان، ‏همجنسگرايان و ساير گروه ها ‏تحت انتقاد قرار دارد. تازه ترين ‏رويداد نيز به محکوم شناخته شدن ‏رکسانا صابري خبرنگار ‏آمريکائي- ايراني به جرم ‏جاسوسي پس از محاکمه يکروزه ‏پشت درهاي بسته مربوط مي شود ‏که انتقادات جهاني را در پي داشته ‏است. ‏
‎‎بان کي مون و ‏محکوميت سخنان احمدي ‏نژاد‎‎
درحاليکه برخي اعضاي اتحاديه ‏اروپا شامل ايتاليا، آلمان، هلند و ‏لهستان از شرکت در کنفرانس ‏خودداري کرده بودند، ساير ‏اعضاي اين اتحاديه منتظر ايراد ‏هرگونه سخن تحريک کننده از ‏سوي احمدي نژاد بودند تا صحن ‏اجلاس را ترک کنند.‏
آقاي بان پس از ديدار با احمدي ‏نژاد در حاشيه کنفرانس، اطلاعيه ‏اي کوتاهي صادر کرد که از اوج ‏نگراني وي حکايت داشت.‏
دبيرکل سازمان ملل در اين ‏اطلاعيه «بر لزوم نگاه به آينده در ‏جهت اتحاد به جاي نگاه به ‏اختلافات گذشته» تأکيد کرده بود. ‏در اطلاعيه آمده بود: «دبيرکل در ‏همين رابطه به رئيس جمهور ‏‏(ايران) يادآوري کرده بود که ‏نشست عمومي سازمان ملل، ‏قطعنامه اي را براي رد مساوي ‏دانستن صهيونيزم با نژادپرستي ‏امضاء کرده است.»‏
پس از سخنان جنجالي احمدي ‏نژاد، بان که در تمام طول مدت ‏سخنراني احمدي نژاد در جايگاه ‏خود نشسته بود، بيانيه اي در ‏محکوميت اين اقدام صادر کرد.‏
در اين بيانيه آمده است: «من ‏استفاده رئيس جمهور ايران از اين ‏صحن براي ايراد اتهام، تحريک و ‏اختلاف افکني» را محکوم مي ‏کنم. وي گفت: «همه ما بايد از ‏ارسال چنين پيام هائي، هم در ‏شکل و هم محتوا، دوري کنيم.»‏
منبع: کريستين ساينس مانيتور- ‏‏20 آوريل

No comments:

Post a Comment