Saturday, April 4, 2009

شكنجه يكى از خانوادههاى مجاهدان اشرف توسط دژخيمان رژيمشكنجه يكى از خانوادههاى مجاهدان اشرف توسط دژخيمان رژيم آخوندى 7:54:18 PM 1388/1/14
زندان اوين
بنابر گزارشهاى رسيده، خانم کبرى بنّازاده اميرخيزى 56ساله كه به جرم ديدار با فرزندانش در شهر اشرف دستگير شده و در بند 209 زندان اوين تحت شكنجههاى دژخيمان رژيم آخوندى است، يكى از چشمهايش بهعلت خونريزى با خطر نابينايى روبهرو شده است. براساس اين گزارشها دژخيمان از درمان جدى او جلوگيرى كرده و وقيحانه گفتهاند: هنوز تا بهجايى برسد كه نتوانى زير پايت را ببينى وقت دارى. همين گزارشها حاكى است كه مزدورى به نام حيدرى كه رئيس شعبه يك بيدادگاه انقلاب رژيم در پاسخ به اعتراض خانواده بنازاده با توهين گفته است: «از بالا دستور دادهاند که او را آزاد نکنيد، زيرا تعداد زيادى از بستگان نزديکش در قرارگاه اشرف هستند و به همين دليل نبايد آزاد بشود». در حال حاضر علاوه بر خانم بنازاده، 2تن از برادران وى به نامهاى حميد و اصغر بنّازاده نيز به جرم ديدار با اعضاى خانواده در اشرف، به 2سال زندان محكوم شده و در بند 4 زندان گوهردشت كرجبهسر مىبرند. لازم به يادآورى است در روز 27دى ماه گذشته، 18نفر از خانوادههاى مجاهدين شهر اشرف كه براى ديدار با فرزندانشان عازم عراق بودند در فرودگاه مهرآباد دستگير و به زندان اوين منتقل شدند.

No comments:

Post a Comment