Thursday, January 8, 2009

ناامنی در خوابگاه دختران دانشگاه هرمزگان


ناامنی در خوابگاه دختران دانشگاه هرمزگان
آژانس ايران خبر : بروز ناامنی در خوابگاه دختران دانشگاه هرمزگان همچنان ادامه دارد. این امر موجب بروز ترس و وحشت در بین دانشجویان شده و آنها را وادار به واکنش نموده است . آنها هم در اعتراض به این مشکلات نامه ای به مسئولان دانشگاه نوشته و ازآنها خواسته اند سریعا با این موارد برخورد کنند. در بخشی از این نامه, دانشجويان به مسئولان اخطار داده و گفته اند كه در صورت عدم برخورد و تکرار چنین صحنه هایی ، تحصن خواهند کرد. در آخرین نوع ناامنی ، خودرویی که خود را آژانس معرفی کرده بود قصد فریب و ربودن یکی از دختران این خوابگاه را داشت که این دانشجو با پرت کردن خود از ماشین به بيرون موفق به فرار شد. گفتنی است این خوابگاه 700 دانشجوی دختر را در خود جای داده است.

No comments:

Post a Comment