Thursday, March 19, 2009

بی خبری از وضعیت وشرایط دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و برادرش فرزاد


29 روز بی خبری از وضعیت وشرایط دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و برادرش فرزاد
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 زندان اوین ، از وضعیت و شرایط دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده هیچ خبری در دست نیست.خانم شبنم مددزاده دانشجوی سال سوم کامپیوتر تربیت معلم تهران، اول اسفند ماه هنگام بازگشت از دانشگاه در خیابان توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد و متعاقب آن برادر ایشون آقای فرزاد مددزاده دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. پس از 4 روز پیگیریهای مستمر، به خانواده آنها اطلاع داده شد که به بند 209 زندان اوین منتقل شده اند. دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده 29روز است که از وضعیت وشرایط آنها هیچ خبری در دست نیست.خانواده مددزاده از زمان دستگیری فرزندانشان تا به حال تقریبا روزانه به دادگاه انقلاب مراجعه می کنند ولی تا کنون پاسخ مشخصی به آنها داده نشده. همچنین شعبه 3 دادگاه انقلاب که پرونده آنها در آنجا است از پاسخگویی به این خانواده خوداری می کنند.آنها را در دادگاه انقلاب از اتاقی به اتاق دیگر احاله می دهند و به آنها گفته شده که بروند و تا 20 فروردین اینجا نیایند. این خانواده 29 روز است که از وضعیت وشرایط عزیزانشان در بی خبری کامل بسر می برند. خانواده مددزاده در نگرانی فزآینده قرار دارند. دانشجوی در بند شبنم مددزاده و برادرش فرزاد مددزاده در معرض خطر جدی شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات هستند.در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در زندان بسر می برند که از جملۀ آنها مجيد توكلي، ‌احمد قصابان، مشايخي، حكيم‌زاده، تركاشوند، سليمان‌پور، ‌دانشيار، تركمن ، مصطفوي ،مهسا نادری،حسن طلانی ،هود یازرلو ،میثاق یزدان نژاد و دانشجویان دیگر می باشند.

No comments:

Post a Comment