Monday, March 30, 2009

حمله به نمازگزاران مسجد اهل سنت مشهد


سنی نیوز: شب پنج شنبه هفته گذشته قبل از نماز عشاء جوانی شیعی با ورود به مسجد اهل سنت (مسجد رضائیه) این شهر بعد از مورد ضرب و شتم قرار دادن موذن این مسجد بلندگو مسجد را روشن کرده و اذان شیعی داد!!!.
این مهاجم وحشی بعد از اذان دادن خطاب به نمازگزارانی که از اعمال وحشیانه اش وحشت زده شده بودند گفت: دور در ما شیعه هاست و شما حق ندارید در مقابل این اعمال ما هیچ عکس العملی انجام دهید.
نماز گزاران بعد از دستگیری این مهاجم با تماس با پلیس خواهان برخورد با این شرور شدند . اما نیروهای پلیس زمانی در صحنه حاضر شدند که این مهاجم توسط همدستانش از دست نماز گزارن رها شده و متواری گشته بود.
پلیس جمهوری اسلامی اعلان کرده است که مهاجم، یکی از ارازل و اوباش شهر مشهد بوده است و به صورت اتفاقی و بدون برنامه ریزی قبلی وارد مسجد شده است!!.
آنچه باعث تعجب و شگفتی همگان گردیده، این است که چطور یک جوان از ارازل و اوباش توانسته است اذان شیعی را از اول تا آخر بدون هیچ گونی اشتباه و حتی استرسی بگوید و بعد از اذان نمازگزارن را تهدید نماید و سخن از دین و مذهب بگوید.
و جالب تر اینکه پلیس بعد از تماس نماز گزاران با حدود یک ساعت تاخیر زمانی حاضر شده است که این مهاجم متواری شده است.
نکته دیگر اینکه اگر مهاجم بدون برنامه ریزی وارد مسجد شده است چرا کسانی دیگر برای آزاد ساختن او از دست نماز گزاران وارد مسجد شده اند.
به هر حال آنچه بر همگان واضح و روشن است گر چه جمهوری اسلامی منکر آن شود این است که این اقدام هم یکی دیگر از دسیسه های جمهوری اسلامی و نیروهای بسیج برای سنی ستیزی در ایران و خصوصا خراسان رضوی و شهر مشهد بوده است.
شهر مشهد که جمعیت قابل توجهی از ساکنین آن را اهل سنت تشکیل می دهند سال هفتاد و دو شاهد تخریب مسجد شیخ فیض بود و هم اکنون نیز جمهوری اسلامی در پی ایجاد جو رعب و وحشت و در نهایت تخریب مساجد اهل سنت آن بر آمده است

No comments:

Post a Comment