Monday, March 23, 2009

شيوخ عشاير ديالى، شمارى از اميران و سازمانهاى مدنى عراقى، فشار بر ساكنان اشرف را محكوم مىكنند


شيوخ عشاير ديالى، شمارى از اميران و سازمانهاى مدنى عراقى، فشار بر ساكنان اشرف را محكوم مىكنند

8:02:02 PM 1388/1/3
نماد همبستگي 5.2 ميليون عراقي با سازمان مجاهدين خلق ايران
شوراى شيوخ عشاير استان ديالى عراق با صدور بيانيهيى فشار بر ساكنان اشرف را نقض قوانين شناخته شده بينالمللى دانسته و محكوم كرد و خواهان تضمين حفاظت اشرف از سوى دولت آمريكا گرديد. در اين بيانيه كه با امضاى شيخ مطلك حماده الجبورى شيخ كل عشيره الجبور و دبير اين شورا صادر گرديده، تأكيد شده: اقدامهايى كه عليه شهر اشرف صورت مىگيرد، باعث لكهدار شدن چهره عراق نزد جهانيان است. در اين بيانيه آمده است: اجراى اين اعمال آن هم بعد از ملاقاتى كه خامنهاى با رئيسجمهور عراق داشت و در آن بر اجراى توافقات دوجانبه مبنى بر پايان دادن بهاشرف تأكيد داشت و نيز بعد از سفر رفسنجانى به عراق سؤال برانگيز است. شنيدن اين اخبار تاسفبار قلب هر انسانى را بدرد مىآورد، اين اعمال با هيچ‌يك از معيارها و ارزشهاى انسانى و عربى سازگار نيست. ما اعلام مىكنيم كه طى بيش از 20سالى كه مجاهدين همسايگان ما بودهاند چيزى جز خير و برادرى و حسن سلوك و برخوردهاى انسانى و اسلامى از آنها نديدهايم. ما عشاير همسايه اشرف، اين اقدامهاى را كه برخلاف قوانين شناخته شده بينالمللى و سنن اصيل عربى و اسلامى و انسانى و مىباشد محكوم مىكنيم و از نخست وزير مىخواهيم كه اين گونه اعمال را پايان دهد، هم‌چنين از نيروهاى آمريكايى مىخواهيم كه حفاظت اشرف را مانند آنچه كه قبل از ژانويه 2009 بود بهعهده بگيرند تا از وقوع يك فاجعه انسانى در اشرف جلوگيرى شود. امير قبيله البعيج و شيخ كل عشيره العبيد عراق با صدور بيانيههاى جداگانهيى اعلام كردند كه فشار بر ساكنان اشرف را بهعنوان نقض قوانين شناخته شده بينالمللى محكوم مىكنند و خواهان تضمين حفاظت اشرف از سوى دولت آمريكا هستند. شيخ يوسف بدن عزيز أمير قبيله البعيج عراق در بيانيه خود تأكيد كرد: از طرف خودم و همه اعضاى عشيرهام، «آل بعيج» اعلام مىكنم كه هيچ كس حق ندارد با دروغ پردازى به مجاهدين فشار وارد نمايد. اعضاى اين سازمان كه بيش از بيست سال است كه ميهمان كشور ما و مردم ما هستند، بر اثر فشارهاى نيروهاى عراقى به ساكنان اشرف در وضعيت سختى قرار گرفتهاند. اين اقدامهاى خواست هيچ كس به جز رژيم ايران كه خواستار اخراج مجاهدين است، نمىباشد. مردم شرافتمند عراق اين اعمال وحشيانه و ضدانسانى را كه نيروهاى عراقى با تهاجم به ساختمان محل اقامت زنان مجاهد به آن دست زدند محكوم مىكنند. ما از دولت عراق مىخواهيم كه حقوق قانونى ساكنان اشر ف را كه افرادى تحت حمايت قوانين بين اللملى هستند بهرسميت شناخته و كليه محدوديتهايى را كه عليه آنان اعمال شده، بر اساس قوانين دموكراتيك برداشته و به دموكراسى پايبند باشد. شيخ عبدالوهاب منديل، شيخ كل عشيره العبيد عراق در بيانيه خود پس از اشاره به فشارهاى نيروهاى عراقى عليه ساكنان اشرف تأكيد كرده است اين اعمال كه به دستور موفقالربيعى مشاور امنيت ملى عراق شاهد آن هستيم، پس از سفر رفسنجانى به عراق صورت مىگيرد. شيخ كل عشيره العبيد در بيانيه خود اين فشارها را برخلاف قوانين شناخته شده بينالمللى و سنن اصيل عربى و اسلامى دانست و محكوم كرد. وى هم‌چنين از نخست وزير عراق خواست به اين اقدامهاى كه باعث خراب شدن چهره عربى و اسلامى عراق در انظار عمومى مىشود پايان دهد. كميته عراقى دفاع از اشرف متشكل از شخصيتهاى سياسى، پارلمانى، عشايرى و آكادميك عراق، با انتشار بيانيهيى اظهارات اخير موفقالربيعى را دفاع از مواضع رژيم آخوندى، اهانت به هر عراقى و مايه نگرانى براى همه عراقيانى كه بهحاكميت عراق و جايگاه عربى و بينالمللى آن فكر مىكنند دانست. در اين بيانيه با اشاره به مصاحبههاى اخير مشاور امنيتى عراق با تلويزيونها عربى مبنى بر اينكه مجاهدين مغزشويى شدهاند و چون آموزش ديدهاند رژيم ايران آنها را خطر عليه امنيت خود مىداند، آمده است: موفق ربيعى بگونهيى كه لايق هيچ عراقى نيست از احتمال آتش رژيم ايران عليه اشرف صحبت مىكند. نياز به گفتن ندارد كه اگر رژيم ايران به تجاوزى عليه اشرف اقدام نمايد، همه عراقيان آنرا تجاوز و تعدى به شرف و حاكميت و خاك خود تلقى خواهند كرد و اين رژيم خود را در مقابل همه عراقيان خواهد يافت. مردم عراق به هيچ‌كس اين حق را نمىدهند كه بر سر خاك و حاكميت و ميهمانان آنها با هيچ طرفى معامله كند… همچنين نيازى به توضيح ندارد كه به‌كار بردن واژه مغزشويى در مورد مجاهدين بهعنوان مبارزانى تحصيل كرده و با فرهنگ كه چند دهه از زندگى خود را صرف آرمانشان كردهاند و احترام دوست و دشمن خود را برانگيختهاند، از هيچ عراقى سر نمىزند و از فرهنگ ما بدور است. كميته دفاع از اشرف كه براى اعلام همبستگى و تأكيد بر ضرورت التزام عراق بهقوانين بينالمللى و مبادى حقوقبشر در رفتار با ساكنان اشرف تشكيل شده، در پايان بيانه خود تأكيد كرده است: «از آن‌جا كه اظهارات موفق ربيعى استمرار دروغپردازيهاى قبلى است، كميته عراقى دفاع از اشرف نسبت بههرگونه تعدى و افزايش فشارها عليه ساكنان اشرف هشدار داده و ارگانهاى بينالمللى و مقامهاى وطنپرست عراقى را به متوقف نمودن اين اقدامهاى غيرملى كه بوى يك معامله با رژيم ايران از آن به مشام مىرسد، فرا مىخواند». تجمع حقوقدانان مستقل عراق كه 12هزار حقوقدان و وكيل عراقى را نمايندگى مىكند با انتشار بيانيهيى اظهارات 21مارس موفقالربيعى در مصاحبه با تلويزيون العراقيه را اجراى خواستهاى ولىفقيه ارتجاع، چراغ سبز به رژيم ايران براى بمباران اشرف و نقض اصول پايهيى كنوانسيون ژنو دانست و براى ممانعت از نقض حقوقبشر در عراق دموكراتيك فراخوان داد در اين بيانيه اظهارات مشاور امنيتى عراق در مصاحبه با تلويزيون العراقيه محكوم شده و آمده است: بهتر بود آقاى موفقالربيعى بدون هيچ پوش و توجيهى مشخص مىكرد كه هدف اصلى از محاصره و فشار براى اخراج مجاهدين از اشرف اين است كه اجراى حرفهاى ولىفقيه رژيم ايران را حق قانونى رژيمى مىداند كه همچنان به دخالت در مسائل داخلى عراق ادامه مىدهد. اين اظهارات آنچنان كه ادعا شده، برخورد متمدنانه محسوب نمىشود. ـ آقاى ربيعى در اين اظهارات به رژيم ايران چراغ سبز مىدهد كه چنانچه مجاهدين خلق در اشرف بمانند و از اين محل خارج نشوند، بمباران آنها مشروع است. اين چه نوع حفاظت از ساكنان اشرف است كه دست دشمن آنها را در بمبارانشان باز مىكند؟ آقاى ربيعى بايد بدانند كه هرگونه جابجائى اجبارى ساكنان اشرف در داخل عراق، نقض اصول پايهاى كنوانسيونهاى ژنو مىباشد و در نتيجه غيرقابل قبول و به شدت غيرقانونى است. با كاسته شدن از نفوذ رژيم ايران، دوران اقدامهاى غيرقانونى در عراق رفته رفته رو به اتمام است. ما از همه طرفداران حقوقبشر و قانون مىخواهيم با تجمع حقوقدانان مستقل عراق در تاييد مواضع انسانى و قانونى ما همصدا شده و مانع نقض حقوقبشر در عراق دموكراتيك شوند. شمارى از احزاب و سازمانهاى غيردولتى عراق از جمله جبهه گفتگوى ملى عراق ـ فرات ميانى، كميته دوستى كردهاى عراقى با مردم ايران، تجمع ميهن پرستان عراق، مجمع الصدر الاسلامى و انجمن روشنفكران و متخصصان عراقى، در بيانيههاى جداگانهيى دروغپردازيهاى اخيرموفق ربيعى مشاور امنيتى عراق عليه ساكنان اشرف را مغاير قوانين بينالمللى و اصول ملى و اسلامى و زمينهساز گسترش دخالتهاى رژيم ايران در عراق دانستند. در اين بيانيهها از جمله آمده است: دروغپردازى آشكار و انتشار اطلاعات نادرست ازسوى موفق ربيعى درباره وضعيت اشرف ومجاهدين ساكن آن نشان داد كه همزمان با عيد نوروز و در آستانه سال نو، وى تصميم دارد بنابه درخواست آخوندهاى جنايتكار ايران و شخص خامنهاى محدوديتهاى ظالمانه عليه مجاهدان اشرف را تشديد كند. احزاب و سازمانهاى غير دولتى عراق در بيانيههاى خود همه وجدانهاى شريف وآزاده عراق را براى محكوم كردن و افشاى چنين توطئه شومى كه مقدمه وقوع يك بحران وفاجعه انسانى دركشورمان توسط رژيم پليد ايران و عواملش در عراق مىباشد فراخواندهاند.

No comments:

Post a Comment