Wednesday, March 25, 2009

سفره هفت سین در برابرزندان
کميته گزارشگران حقوق بشر
عکسهای زیر مربوط به سفره هفت سین خانواده محمد پورعبدالله دانشجوی زندانی در برابر زندان قزل حصار است:


No comments:

Post a Comment