Monday, March 23, 2009

ساندویچ نوروزی اوباما برای خامنه ایلیلا جدیدی
هنگامی که مردم ایران سال نو را با آرزوهای قلبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز می کردند، آقای اوباما، رییس جمهور آمریکا، پیام نوروزی خود را به ظاهر رو به مردم ایران و جمهوری اسلامی اما با مقاصد حساب شده سیاسی بیان کرد.
وی زیرکانه از یک سبک رایج آمریکایی که محتاطانه اما صریح است و برای هشدار دادن و اعتراض کردن به کار می رود، استفاده کرد. این روش به "سبک ساندویچی" معروف است و کنایه از سه لایه ی نان، ملات اصلی و دوباره، نان ساندویچ دارد. لایه اول اوباما همان تعارفات معمول و خوش و بش کردن و آماده سازی اوضاع برای وارد آوردن ضربه نهایی بود. لایه دوم که همه ملات اصلی را شامل می شود، اشاره به عدم "جایگاه" مناسب جمهوری اسلامی در "جامعه بین المللی"، به دست آوردن این "حق" از راه انجام "مسوولیتهای واقعی" و نه از راه "ترور و به مدد جنگ افزار" داشت. او عدم استفاده از راه های "مسالمت آمیز" را نشانه دور بودن رژیم از "تمدن ایران" خواند. رییس جمهور آمریکا سپس با یک سس تند و تیز، جمهوری اسلامی را به "ویران کردن" و نه "ساختن و آفریدن" متهم کرد.
اوباما در ادامه این سبک، لایه بعدی را با سخنان نرم به پایان رساند. او از آینده ای "همراه با مبادلات تجدید شده میان مردم ما و فرصتهای بزرگتری برای مشارکت و بازرگانی" و جمله فارسی "عید شما مبارک" به پایان رساند.
البته که این به مذاق آیت الله خامنه ای به هیچوجه خوش نیامد و او در عوض با سبک متداول جمهوری اسلامی پاسخ داد. خامنه ای گفت: "در همین پیام تبریک ملت ايران (بخوانید رژیم) طرفدار تروريست و دنبال سلاح هسته‌ای خوانده شده است." سپس او با تکرار خواستهای پیشین خود از جمله عدم حمایت از مخالفان و عدم حمایت از اسراییل و گذاشتن دست باز جمهوری اسلامی در ساخت سلاح هسته ای نشان داد که رژیم تغییری در روشهای خود نخواهد داد.
حال آقای اوباما همانطور که از پیش برنامه ریزی شده بود با دراز کردن "دست دوستی" و رد آن از جانب جمهوری اسلامی می تواند با دست بازتری حمایتهای بین المللی را علیه رژیم کسب کند.

No comments:

Post a Comment