Sunday, March 29, 2009

بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهفروردین ١٣٨٨
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وجود اینکه در ماه های پایانی سال ١٣٨٧ فشار ها وتهدیدها بر اعضای این سندیکا افزایش پیدا کرده و باعث بازداشت های متعددی شده و بعد از آزادی دستگیر شدگان رئیس هیئت مدیره این سندیکا دستگیر و به طور نامعلوم در زندان به سر می برد آغاز سال ١٣٨٨ را تبریک گفته و خواستار آزادی تمام فعالین کارگری می باشد.
در سالی که گذشت کارگران نیشکر هفت تپه بعد از سال ها مبارزه توانستند با انتخاب اعضای هیئت مدیره سندیکای مستقل خود را بازگشایی کنند.
اعضای هیئت مدیره این سندیکا در حالی که تنها برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ها و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و فروش زمین های حاصلخیز و خصوصی سازی شرکت به احیای سندیکای مستقل کارگری و تعیین نمایندگان واقعی خود اقدام کرده بودند در طول ماه های گذشته با اتهام تبلیغ علیه نظام ، به کرات به دادگاه انقلاب احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند .
در ماههای پایانی سال ١٣٨٧ اذیت و آزار اعضای هیئت مدیره ، فعالین و اعضای خانواده هایشان افزایش یافت و حتی وکیل سندیکا آقای دکتر محمد اولیایی فرد هم از این امر مستثنی نبود. در ادامه این فشارها و بازداشت ها تمامی اعضای هیئت مدیره توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شدند و در مواردی منازل مسکونیشان نیز مورد تفتیش قرار گرفت دستگیر شدگان با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شدند اما رئیس هیئت مدیره این سندیکا کماکان بدون هیچ خبری در زندان به سر می برد.
متاسفانه به دلیل شرایط حاکم ، هرگونه فعالیت مستقل کارگری سریعا سرکوب می شود و در این راستا ضمن اینکه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اولین و آخرین تشکل سرکوب شده نمی باشد ، بوجود آوردن تشکل کارگری بدون پرداخت هزینه میسر نیست.
امروز بسیار ی از کارگران به دلیل فعالیت های کارگری بیکار ، سرگردان و محروم از فعالیتهای اجتماعی هستند ، مسئولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و شرکت واحد و فعالین انجمن های صنفی معلمان و ... در زندان به سر می برند و یا منتظر اجرای حکم صادره هستند.
ما در راه آزادی تشکل مستقل کارگری و زندگی شایسته انسانی که در منشور حقوق بشر قید گردیده و از حقوق اولیه انسانی است از هر ابزاری استفاده خواهیم کرد .
کارگران نیشکر هفت تپه در طول این مدت مورد حمایت های معنوی بسیاری از نهاد های کارگری و حقوق بشری از جمله اتحادیه بین المللی کارگران صنایع مواد غذایی ، کشاورزی و خدمات (IUF) قرار داشته و تمامی این نهاد ها را در کنار خود داشته است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، سپاسگزار تمامی زحمات این نهاد ها و عزیزان می باشد و از این حمایت ها ی معنوی استقبال کرده و خواهان ادامه آن تا زمان آزادی کامل فعالیت هایش می باشد.
با آرزوی محو سرکوب و زندان و گسترش عدالت و آزادی در سراسر گیتی
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه فروردین ١٣٨٨

No comments:

Post a Comment