Saturday, March 28, 2009

هزار شهر دنیا در خاموشی یک ساعتهمیلیون ها نفر در جهان امشب از ساعت 8 تا 9 شب به مدت یك ساعت لامپ های خود را خاموش می كنند تا بر وضع نگران کننده تغییرات آب و هوایی زمین را یادآوری كنند.
به گزارش شبكه خبر به نقل از فرانس 24، این اقدام دربیش از هزار شهر در هشتاد كشور جهان صورت می گیرد.
سازمان دبلیو دبلیو اف كه برگزاركننده این ابتكارست انتظار دارد یك میلیارد نفر در جهان امشب لامپ های خود را خاموش كنند.

No comments:

Post a Comment