Wednesday, March 25, 2009

تعطیلی "كلیسای شهرآرا" با صدور حكم دادگاه انقلاب اسلامی


تعطیلی "كلیسای شهرآرا" با صدور حكم دادگاه انقلاب اسلامی
bibi30.com :

كلیسای آشوریان شهرآرا بنا به حكم دادگاه انقلاب اسلامی و با اعلان از سوی نماینده آشوریهای ایران ظرف روزهای آینده تعطیل خواهد شد.به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان و بنا به گزارش دریافتی، در آخرین روزهای پایان سال ۱۳۸۷در روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ( ۱۹ مارچ ۲۰۰۹) كه در تقویم مسیحیان آشوری با عنوان روز " پدر" نامگذاری شده است، به همین منظور گردهمایی در انجمن آشوریان تهران برگزار گردید كه اقای "یوناتن بت كلیا " نماینده آشوریهای ایران در مجلس شورای اسلامی در سخنان خود اعلام كرد؛"بزودی كلیسای شهرآرا بنا بر حكم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تعطیل خواهد شد." این گزارش حاكی است، از عمده ترین دلایل تعطیلی این كلیسا را می توان حضور نوكیشان مسیحی فارسی زبان در مشاركت و مراسم های عبادتی آن كلیسا دانست. این در حالی است كه پیش از این نیز نماینده جمعیت ۳۵ هزار نفری آشوریان ایران در مجلس ، در برخی از مجالس آشوریها ضمن اعتراض به این موضوع به صراحت اشاره داشتند كه با توجه به نحوه فعالیت كشیش و مسئولان كلیسای شهرآرا مبنی بر اجازه ورود مسیحیان فارسی زبان و مشاركت در مراسم های كلیسایی ، مسائل و مشكلاتی برای ادامه فعالیت آن كلیسا ایجاد خواهد شد.!در این زمینه در اولین یكشنبه مراسم عبادتی كلیسایی در سال نو ، "كشیش ویكتور" ، شبان كلیسای شهرآرا در واكنش به این سخنان نماینده مجلس ،درجمع حاضران گفت؛ "از این پس این كلیسا یا فقط برای آشوریها خواهد بود و یا اینكه تعطیل خواهد شد".كمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر تعطیلی "كلیسای شهرارا" را در راستای سلسله اقدامات خود مبنی بر تداوم فشارها با هدف پاكسازی مسیحیت با هویت ایرانی دانسته، تا از این طریق بتوان مانع از رشد و اشاعه مسیحیت در بین هموطنان فارسی زبان گردد.و این امر ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین ،در قالب آموزش دینی عبادت ها و اجرای مراسم دینی به صورت جمعی یا عمومی است.پیش از این نیز در ماه گذشته جلسات عبادتی ویژه مسیحیان فارسی زبان علیرغم خواسته شبان و مسئولین كلیسای شهرارا بنا بدلایلی تعطیل اعلام شد كه شبان كلیسا از ذكر علت و دلایل آن خودداری كرد."كلیسای پنطیكاستی آشوری معروف به شهرآرا" بیش از هشت سال است كه به جهت خدمت به مسیحیان فارسی زبان در روزهای جمعه و یكشنبه در ساعاتی جداگانه جلسات عبادتی و پرستشی ویژه فارسی زبانان برگزار می كند.

No comments:

Post a Comment