Saturday, April 4, 2009

اوباما بجای شعر "بنی آدم..." باید سراغ "گرگ زاده" می رفت -کیهان حکومتی:کیهان حکومتی: اظهارات باراک اوباما به بهانه آغاز سال جدید ایران تکرار مواضع پرخاشگرانه و اتهام افکنانه دولت بوش بود. رئیس جمهور جدید آمریکا در این اظهارات مانند پیام های بوش ابتدا در اظهاراتی شاعرانه و مبهم تمدن ایران و هنر و ادبیات آن را ستود و مدعی شد دولتش به دیپلماسی معتقد است و تمایل به پیوند سازنده با ایران دارد اما بلافاصله ایران را متهم به مسئولیت نشناسی، حمایت از ترور و تلاش برای افزایش جنگ افزارها کرد و مدعی شد جمهوری اسلامی دنبال ویران کردن - از طریق دستیابی به سلاح اتمی- است. وی هیچ سخنی حاکی از دست کشیدن از سیاست های خصمانه دولت های پیشین نظیر انسداد دارایی های ملت ایران، اعمال تحریم های ظالمانه، ممانعت از پیشرفت های علمی و تکنولوژیک ایران و... بر زبان نیاورد. به نظر می رسد اوباما در معرفی خود و منویاتش، به جای استناد به شعر «بنی آدم اعضای یکدیگرند» خوب بود به گلستان سعدی و ماجرای «عاقبت گرگ زاده گرگ شود» استناد می جست که همخوانی بیشتری با هیئت حاکمه اصلی آمریکا و تربیت شدگان آن داشت.

No comments:

Post a Comment